Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • Referat Orzeczniczo-Prawny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  71-416 Szczecin ul. Karola Szymanowskiego 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji obiektów budowlanych w zakresie utrzymania i przestrzegania prawa
 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny powstawania katastrof budowlanych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca na terenie siedziby oraz poza siedzibą – wyjazdy na kontrole i wizje

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • możliwość poruszania się po budynku, , komputer

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane
  • znajomość obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • świadectwa pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  KAROLA SZYMANOWSKIEGO 2
  71-416 SZCZECIN

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.