Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • do spraw kontroli na obszarach kolejowych
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Zygmunta Augusta 16
  85-082 Bydgoszcz


Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiegoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 • dokonywanie kontroli istniejących budowli, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi;
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków wpływających do WINB;
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności WINB;
 • udział w kontrolach organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • reprezentacja urzędu,
  wyjazdy służbowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym przeprowadzanie kontroli; • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy -zestaw komputerowy z oprogramowaniem; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
  bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub obszarze związanym z budownictwem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w specjalności: sieci elektrycznych i sieci elektroenergetycznych lub świadectwo kwalifikacyjne D i E;
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność i komunikatywność;
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub obszarze związanym z budownictwem,
 • kopia uprawnień budowlanych w specjalności: sieci elektrycznych i sieci elektroenergetycznych lub kopia wymaganego świadectwa kwalifikacyjnego D i E
 • wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej BIP WINB www.bip.winb.bydgoszcz.uw.gov.pl – zakładka Praca w WINB/wzory oświadczeń,
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Zygmunta Augusta 16
  85-082 Bydgoszcz
  V piętro pokój 502
  z dopiskiem „starszy inspektor ds. kontroli na obszarach kolejowych „

  Termin składania ofert pracy do 21.09.2015 r. (decyduje data wpływu do WINB)

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do K-P WINB w terminie do 21.09.2015r. (decyduje data wpływu do WINB).
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Oferty otrzymane w formie elektronicznej, po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru.
  W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 5840110.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.