Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim

 • Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • do spraw inspekcji i kontroli w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • w Wydziale Inspekcji Terenowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.
  ul. Kosynierów Gdyńskich 75
  66-400 Gorzów Wielkopolski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wielkopolski i teren woj. lubuskiego
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.
  ul. Kosynierów Gdyńskich 75
  66-400 Gorzów Wielkopolski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli budów i obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji oraz obiektów budowlanych przed ich przekazaniem do użytkowania, stwierdzanie zgodności wykonania robót/ obiektu budowlanego z decyzją o pozwoleniu na budowę i projektem budowlanym.
 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie utrzymania obiektów budowlanych oraz w zakresie usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego, kontrola ich stanu technicznego i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
 • Ustalanie i dokumentowanie stanu faktycznego kontrolowanych budów i obiektów budowlanych, dokonanie oceny jego zgodności z przepisami prawa.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu robót budowlanych lub obiektów budowlanych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień.
 • Weryfikowanie dokumentów załączonych do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, sprawdzenie prawidłowego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.
 • Weryfikowanie dokumentów załączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy, sprawdzanie zgodności wykonania obiektu z decyzją o pozwolenie na budowę i projektem budowlanym.
 • Przeprowadzanie kontroli w wyniku wniesionych wniosków i skarg powszechnych, wyjaśnianie zasadności zarzutów merytorycznych naruszenia przepisów ustawy Prawo budowlane.
 • Prowadzenie ewidencji i wykazów dokumentacji związanej z Wydziałem Inspekcji Terenowej, usprawnianie pracy w wydziale.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – zagrożenie korupcją
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych/ przeprowadzanie kontroli
  – praca w terenie
  – praca biurowa przy monitorze ekranowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – występują bariery architektoniczne tj. ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  – budynek 3-kondygnacyjny – brak windy;
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  – na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego i dziedzin pokrewnych,
  • bardzo dobra znajomość kpa
  • umiejętność fachowej oceny rozwiązań technicznych
  • umiejętność działania w sytuacjach stresujących,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność argumentowania
  • dyspozycyjność,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne
 • 1 rok pracy w administracji architektoniczno – budowlanej, albo nadzorze budowlanym lub pracy w organach administracji publicznej
 • 1 rok pracy w branży budowlanej,
 • komunikatywność
 • odporność na stres,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej.

Termin składania dokumentów:

  02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.
  ul. Kosynierów Gdyńskich 75
  66-400 Gorzów Wielkopolski

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.