Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • Oddziale Infrastruktury Technicznej Wydziału Inspekcji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  40-015 Katowice
  ul. Francuska 8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice i teren woj. śląskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budownictwa
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych w imieniu ŚWINB decyzji i postanowień
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
 • obsługiwanie rejestrów spraw i ewidencji obiektów budowlanych
 • przygotowywanie okresowych informacji z działalności w terminach wyznaczonych przez Wojewódzkiego Inspektora, GUNB
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie woj. śląskiego,
  – prowadzenie samochodu służbowego kat. B w ramach obowiązków

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – miejsce pracy na II piętrze w siedzibie urzędu,
  – brak windy – dostęp schodami lub przy użyciu schodołazu,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej
  • min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem kolejowym
  • prawo jazdy kat. B
  • dobra znajomość KPA, prawa budowlanego
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej
 • praca w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno-budowlanej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 209-78-72 wew. 105.
  Wzór treści oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania na stronie BIP Inspektoratu pod treścią ogłoszenia. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.