Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

 • Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • do spraw kontroli
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  20-027 Lublin ul. Karłowicza 4
Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • kontrola obiektów budowlanych pod względem właściwego utrzymania budynków przez właścicieli i zarządców
 • kontrole obowiązkowe obiektów po zakończeniu robót budowlanych
 • czynności kontrolne w stosunku do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • prowadzenie postępowań w sprawie samowoli budowlanych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w trakcie wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, praca na wysokości pow. 3 m (podczas wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych) oraz prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat.B  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w obszarze związanym z budownictwem drogowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane
  • znajomość przepisów prawa budowlanego, procedur administracyjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi kategorii B
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w administracji publicznej
 • doświadczenie w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności redakcyjne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Karłowicza 4
  20-027 Lublin

  (Oferta pracy – starszy inspektor n.b. – budownictwo drogowe)
Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty odrzucone i niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.