Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
  Al. M. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego (I instancja, w szczególności budownictwo drogowe i kolej);
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB w przedmiocie weryfikacji prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych, w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych w celu przekazania bezpośredniemu przełożonemu
 • Przeprowadza kontrole oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego (min. weryfikacja dokumentów) w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego
 • Przeprowadza kontrolę dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ( weryfikacja uprawnień budowlanych uczestników procesu budowlanego);
 • Współuczestniczy w prowadzeniu postępowań wyjaśniających przyczyny powstawania katastrof budowlanych (w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych) w celu uporządkowania i zabezpieczenia obiektu budowlanego
 • Współuczestniczy przy sporządzaniu informacji i sprawozdań dotyczących bieżącej działalności zespołu celem przedłożenia przygotowanych danych bezpośredniemu przełożonemu
 • Przeprowadza kontrolę właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego (w tym m.in. przygotowanie projektów i kierowanie wniosków o odpowiedzialność zawodową do izby samorządu zawodowego
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami zespołu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie (w tym praca na wysokości)
  – kontakty z uczestnikami procesu budowlanego
  – praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu przy komputerze powyżej 4 h dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie) – wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.
  – praca inspekcyjno-kontrolna w terenie
  – kierowanie pojazdem służbowym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji architektoniczno-budowlanej lub w nadzorze budowlanym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • znajomość Ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie
  • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
  • umiejętność pracy w zespole i odporność na stres
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe budowlane o kierunku budownictwo
 • preferowane uprawnienia budowlane w specjalności : drogowej, mostowej, kolejowej lub konstrukcyjno – budowlanej
 • 3 lata doświadczenia zawodowego przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
 • służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych.
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  tel. 89 534 08 95

Inne informacje:

  – warunkiem zawarcia umowy o pracę jest stan zdrowia pozwalający na uzyskanie zaświadczenia lekarskiego uwzględniającego pracę na wysokości i kierowanie pojazdem służbowym;
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
  − oświadczenia muszą być podpisanie własnoręcznie;
  − lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.olsztyn.winb.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń WINB w Olsztynie w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert;
  − oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  – osoby, które dostarczą niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
  − dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób
  niezatrudnionych zostaną zniszczone