Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
  70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie wykonywanych robót i obiektów budowlanych w celu sprawdzenia ich zgodności z pozwoleniami na budowę oraz projektem budowlanym,
 • kontrolowanie obiektów budowlanych w celu sprawdzenia właściwego utrzymania budynków przez właścicieli i zarządców obiektów,
 • wykonywanie kontroli obowiązkowych obiektów po zakończeniu robót budowlanych w celu wydania pozwolenia na użytkowanie,
 • prowadzenie postępowań w sprawie samowoli budowlanych w celu doprowadzenia obiektów do stanu zgodnego z prawem,
 • prowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie w celu sprawdzenia, czy posiadają właściwe uprawnienia do pełnienia tych funkcji,
 • prowadzenie postępowań w związku z zaistniałymi katastrofami budowlanymi w celu zbadania przyczyn i okoliczności ich powstania,
 • ustalanie i dokumentowanie stanu faktycznego w terenie w celu sprawdzenia przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez wszystkich uczestników procesu budowlanego, właściecieli i zarządców obiektów.
 • współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskieo Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakresie zadań obronnych realizowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa, kontrola w terenie, prowadzenie samochodu służbowego • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Pomieszczenia biurowe WINB zlokalizowane na IV piętrze budynku ZUW – wejście po schodach  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  • wiedza o funkcjonowaniu administracji publicznej i znajomość procedur administracyjnych,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole
  • odpowiedzialność.
  • obsługa komputera,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B
  • odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,tajne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia i kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego ul. Wały Chrobrego 4 pok. 402 Szczecin lub pocztą na adres Inspektoratu z dopiskiem ,,oferta pracy do WIK” do dnia 25.04.2016 r.


Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Aplikacje, które wpłyną do Inspektoratu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje pod nr tel. 914303366 lub osobiście w siedzibie Inspektoratu, pok. 418