Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor weterynaryjny
 • do spraw higieny materiału biologicznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.6

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Dubicze 16
  17-100 Bielsk Podlaski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsk Podlaski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • określanie warunków weterynaryjnych i sanitarnych oraz sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem wprowadzanie do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego oraz prowadzeniem punktów kopulacyjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami weterynaryjnymi wymaganymi w zakładach prowadzących wylęg drobiu, ferm reprodukcyjnych drobiu oraz fermach drobiu rzeźnego,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • udział w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu oraz w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  budynek może sprawiać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – bariery architektoniczne (wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanej toalety).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość przepisów weterynaryjnych,
  • własny samochód,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • rzetelność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń,
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  25-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Dubicze 16
  17-100 Bielsk Podlaski

Inne informacje:

  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 730 35 18.