Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor weterynaryjny
 • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Międzyrzeczu
  ul. Zakaszewskiego 2
  66-300 MiędzyrzeczMiejsce wykonywania pracy:

 • Międzyrzecz
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Międzyrzeczu
  Międzyrzecz, ul. Zakaszewskiego 2
  – teren powiatu międzyrzeckiego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja i nadzór w zakresie monitorowania chorób zakaźnych zwierząt, w tym zonoz,
 • organizacja i nadzór nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • nadzór nad przemieszczaniem zwierząt, eksportem i importem towarów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30,
  – praca w siedzibie i poza siedziba urzędu -teren powiatu międzyrzeckiego,
  -kontrole przeprowadzane na obszarze
  powiatu.
  – prowadzenie pojazdu służbowego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze, budynek biurowy nie spełniający wymogów dotyczących podjazdów i toalet dla osób niepełnosprawnych,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe i urządzenia biurowe.  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej lub w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii- kserokopia pisma lub oświadczenie,
  • prawo jazdy Kat B,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Egzekucyjnego,
 • Specjalizacja z administracji i epizocjologii.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
  ul. Zakaszewskiego 2
  66-300 Międzyrzecz

Inne informacje:


  Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „nabór na stanowisko Starszego Inspektora weterynaryjnego nr ogłoszenia 180540”