Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor weterynaryjny
 • do spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt
 • w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu ul. Składowa 1-3
  50-209 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie i nadzorowanie działań w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzenie badań monitoringowych zwierząt w celu wykrycia zakażeń.
 • Prowadzenie działań w ognisku choroby w celu likwidacji zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.
 • Przygotowywanie dokumentacji dla PIWet. lub osoby upoważnionej do wydawania decyzji w celu zapewnienia ciągłości prowadzonego postępowania administracyjnego.
 • Nadzorowanie handlu, exsportu, importu i wprowadzania na rynek zwierząt.
 • Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.
 • Kontrolowanie i zwalczanie występowania odzwierzęcych czynników chorobotwórczych w celu ochrony konsumentów.
 • Kontrolowanie siedziby stad zwierząt w celu likwidacji nieprawidłowości w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie oraz biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka,, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika. Prowadzenie samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko znajduje się w pomieszczeniu biurowym na II piętrze przy ul. Składowej 1-3. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( podjazdy i ruchome platformy do transportu wózków inwalidzkich, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych). Korytarze ze względów przeciwpożarowych dzielone są drzwiami z samozamykaczami. Oświetlenie naturalne (okna dachowe) i sztuczne. W budynku brak windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenie w obszarze zajmowanego stanowiska.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła obsługa komputera.
  • umiejętność pracy w zespole i działanie w sytuacjach stresowych, komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość aktów prawnych krajowych i UE z zakresu zwalczania chorób zakaźnych i administracji oraz Kodeksu postępowania Administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość co najmniej jednego z języków obcych stosowanych w UE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  uL. Składowa 1-3
  50-209 Wrocław

Inne informacje: