Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór merytoryczny nad realizacją zadań związanych z obrotem zwierzętami w handlu wewnątrzwspólnotowym na terenie Polski
 • nadzór nad chorobami zwierząt podlegającymi rejestracji i chorobami odzwierzęcymi,
 • nadzór nad dobrostanem zwierząt
 • opracowywanie projektów decyzji II instancji w zakresie prowadzonych spraw

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca poza siedzibą urzędu, krajowe podróże służbowe, stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy – komputer.
  Praca w budynku piętrowym – na I piętrze.
  Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej zakresie realizacji zadań związanych ze zdrowiem i ochroną zwierząt
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie służby cywilnej, Inspekcji Weterynaryjnej, postępowania administracyjnego,
  • znajomość prawa weterynaryjnego zarówno wspólnotowego, krajowego oraz państw trzecich,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • znajomość obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • kreatywność, odporność na stres
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Wrocławska 170
  45-836 Opole

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane(decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje:775417209.