Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor wojewódzki
 • w Wydziale Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ciechanów
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie
  ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli w jednostkach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej
 • prowadzenie nadzoru w odniesieniu do jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej
 • weryfikowanie sprawozdań finansowych (w tym zapotrzebowań) sporządzanych przez gminy oraz jednostki samorządu terytorialnego, dokonywanie analiz, sporządzanie raportów z zakresu pomocy społecznej
 • prowadzenie instruktaży, doradztwa oraz konsultacji dla kadry nadzorowanych i kontrolowanych jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej
 • obsługa klienta zewnętrznego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa
  – praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole)
  – praca w siedzibie urzędu/wydziału
  – praca związana z obsługą klienta

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na drugim piętrze
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych
  – pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
  – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych (zainstalowana winda przed wejściem do budynku)
  – możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
  • znajomość ustaw: o pomocy społecznej, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • umiejętność argumentacji, analitycznego myślenia, obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel
  • komunikatywność, odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w pomocy społecznej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy WPS-C/6

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 2.800 zł
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
  Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.