Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor wojewódzki
 • do spraw obsługi archiwum zakładowego i koordynowania czynności kancelaryjnych
 • w Wydziale Organizacji i Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie czynności kancelaryjnych w urzędzie poprzez współpracę z Pełnomocnikiem Wojewody ds. EZD, z koordynatorami wydziałowymi i z pracownikami Urzędu (nadzór nad sprawdzaniem poprawności teczek prowadzonych w systemie papierowym i spraw prowadzonych w EZD, wykrywanie błędów, proponowanie rozwiązań i usprawnień);
 • przeglądanie dokumentacji w celu wydzielenia kategorii A i B; opracowywanie materiałów archiwalnych i przekazywanie do Archiwum Państwowego lub Centralnego Archiwum Wojskowego, przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę;
 • przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej od komórek organizacyjnych Urzędu w celu zaewidencjonowania, przechowywania i udostępniania;
 • sporządzanie ewidencji zasobu archiwum i oznaczanie jej w celu ułatwienia dostępu do niej;
 • udostępnianie dokumentacji pracownikom Urzędu i klientom zewnętrznym w celach służbowych i naukowych, przygotowywanie projektów pism – odpowiedzi na zapytania dotyczące przechowywanych akt;
 • zabezpieczanie dokumentacji w celu jej ochrony przed czynnikami szkodliwymi;
 • zabezpieczanie archiwum w celu ochrony dokumentacji przed włamaniem, zalaniem, pożarem;.
 • prowadzenie szkoleń z zakresu Instrukcji Kancelaryjnej i Archiwalnej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
  – praca w szczególnie trudnych warunkach (praca z ciężkim boksami; na drabinie; możliwość upadku na niższy poziom lub na tym samym poziomie; możliwość uderzeń o nieruchome przedmioty; zapylenie; zagrożenia biologiczne; niekorzystny mikroklimat pomieszczeń; brak naturalnego oświetlenia; przeciążenie układu ruchu; skaleczenia; praca w pomieszczeniach o obniżonej wysokości; wilgotność w magazynach w porze wiosenno-letniej przekraczająca normę).
  -obsługa klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
  – wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w archiwizacji dokumentacji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość struktury organizacyjnej Urzędu,
  • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • znajomość instrukcji kancelaryjnej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rzetelność i terminowość,
  • doskonalenie zawodowe,
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania,
  • zorientowanie na osiąganie celów.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej,
 • wykształcenie wyższe o kierunku historia ze specjalnością archiwalną lub wyższe o kierunku archiwistyka,
 • Kurs archiwistów I i II stopnia,
 • znajomość struktury administracji rządowej, samorządowej, zespolonej, niezespolonej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  (pok. 122)
  z dopiskiem „ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)” na liście motywacyjnym

Inne informacje:

   do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
   oświadczenia muszą być podpisanie własnoręcznie;
   oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą
  za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
   oferty muszą zawierać numer ogłoszenia prowadzonego naboru;
   lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni
  od upływu terminu składania ofert;
   oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty
  nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
   dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
   przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 2400 zł brutto;
   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
   wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.