Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor wojewódzki
 • do spraw kontroli
 • w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 34/16

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie, zgodnie z obowiązującym trybem oraz wytycznymi, kontroli wykonywania przez służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie zadań i kompetencji określonych w ustawach i innych aktach prawnych, a także ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów i właściwych ministrów
 • przeprowadzanie kontroli jednostek i organizacji zewnętrznych w zakresie dysponowania środkami finansowymi przyznanymi przez Wojewodę oraz wykonywania wynikających z tego obowiązków; przeprowadzanie kontroli realizacji spraw zleconych przez Wojewodę jednostkom samorządu terytorialnego, innym podmiotom i organizacjom oraz wykorzystania przyznanych środków budżetowych
 • przeprowadzanie kontroli działalności tłumaczy przysięgłych; przeprowadzanie kontroli przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach zespolonej administracji rządowej, jednostkach podporządkowanych wojewodzie oraz jednostkach samorządu terytorialnego
 • przeprowadzanie kontroli wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o fundacjach, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
 • Opracowanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów związanych z realizacją ustaleń kontroli; monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych opracowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli
 • przygotowanie projektów zawiadomień do właściwych instytucji, gdy jest to niezbędne z uwagi na ustalenia kontroli
 • współdziałanie z innymi organami kontroli, a także organami ścigania w ramach wykorzystania wyników przeprowadzonych kontroli
 • przygotowanie na polecenie Wojewody wniosków do innych organów kontrolnych o przeprowadzenie na terenie województwa kontroli w zakresie ich właściwości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – zadania wykonywane głównie w siedzibie urzędu; z uwagi na udział w kontrolach i inspekcjach praca wykonywana również poza siedzibą urzędu (na terenie województwa)
  – zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
  – konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego
  – budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  – parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
  – część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przystosowana dla osób niepełnosprawnych
  – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość procedur i standardów kontroli w administracji rządowej
  • znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości
  • ukończone kursy, szkolenia w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych itp.
  • odporność na stres, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność analizowania dokumentów i formułowania wniosków
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • asertywność, umiejętność argumentacji, samodzielność

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w kontroli w administracji publicznej
 • posiadanie dodatkowych uprawnień (np. audytora, biegłego rewidenta)
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • łatwość w komunikowaniu się
 • doświadczenie na samodzielnym stanowisku
 • umiejętność dostosowywania się do zmian

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 34/16
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025
  z podaniem w ofercie nr ref. 34/16

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2800-3100 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.