Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor wojewódzki
 • do spraw kierowania Delegaturą Urzędu oraz kierowania stanowiskiem organizacyjno-administracyjnym
 • w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu – Delegatura w Lesznie nr ref. 36/16

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leszno
 • Plac Kościuszki 4
  64-100 Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie i zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Delegatury Urzędu; organizowanie pracy Delegatury, w tym nadzorowanie prawidłowości, efektywności i terminowości zadań realizowanych przez pracowników Delegatury; odpowiedzialność za dyscyplinę pracy w Delegaturze oraz nadzorowanie i zapewnienie obsługi kancelaryjnej Delegatury
 • zlecanie usług i dokonywanie zakupów w ramach udzielonego upoważnienia w celu realizacji zadań Delegatury oraz prawidłowego i racjonalnego gospodarowania majątkiem będącym w dyspozycji Delegatury; nadzorowanie i dbałość o mienie Urzędu pozostające w Delegaturze
 • nadzorowanie spraw z zakresu bezpośredniej obsługi klientów Delegatury
 • nadzorowanie przepływu informacji wewnątrz Delegatury i w kontaktach zewnętrznych oraz odpowiedzialność za właściwy wizerunek Delegatury jako części Urzędu
 • nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – zadania wykonywane głównie w siedzibie Delegatury
  – zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją oraz związanej z kontaktami z ludźmi
  – konieczność poruszania się po Urzędzie w celu przekazania lub odebrania dokumentów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na I piętrze zabytkowego budynku
  – w budynku brak wind osobowych, klatka schodowa o szerokości 180 cm, korytarz biurowy o szerokości 370 cm
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 100 cm
  -stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  – parametry środowiska pracy w normie
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  – pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku zlokalizowane na wewnętrznych półpiętrach, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – dojazd dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy na parter

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
  • znajomość ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kpa
  • znajomość przepisów bhp, przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych
  • umiejętność kierowania pracą zespołu
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy)

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji w zakresie stosowania prawa
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 36/16
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  z podaniem w ofercie nr ref. 36/16

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3800-4100 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.