Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy komisarz skarbowy
 • w Pierwszym referacie postępowań podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsko-Biała
 • Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
  ul. Warszawska 45
  43-300 Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań związanych z wymiarem podatkowym,
 • prowadzenie czynności sprawdzających dotyczących nadpłat i zwrotów różnicy podatku od towarów i usług,
 • analizowanie protokołów kontroli i porównywanie z materiałem zgromadzonym w toku i po kontroli,
 • korespondowanie z organami podatkowymi, celnymi, sądami, organami ścigania i innymi instytucjami w sprawach podatkowych,
 • wprowadzanie, zatwierdzanie i aktualizacja danych dot. pracy komórki w systemach komputerowych,
 • wnioskowanie do działu kontroli o przeprowadzenie kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu,
  obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka).
  kontakt z klientem zewnętrznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze,
  bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  ruchowo tylko na parterze budynku,
  brak windy,
  oświetlenie sztuczne i naturalne,
  budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach związanych bezpośrednio z podatkami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność analitycznego myślenia, argumentacji i komunikatywność
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • znajomość przepisów prawa podatkowego, rachunkowości,
  • bardzo dobra umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność obsługiwania programów komputerowych (POLTAX, Podsystem kontrola)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z ww. zakresu
 • umiejętność redakcyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Drugi Śląski Urząd Skarbowy
  ul. Warszawska 45
  43-300 Bielsko-Biała
  pok. 206 – II piętro
  z dopiskiem „Oferta pracy w Pierwszym referacie postępowań podatkowych”

Inne informacje:

  Umowa zostanie zawarta na czas określony 12 miesięcy.
  Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie postępowania.
  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: części pisemnej (test sprawdzający wiedzę) oraz ustnej (rozmowa kwalifikacyjna).
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.321,69 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr (33) 4998451