Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy komisarz skarbowy
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tychy
 • Urząd Skarbowy w Tychach
  Al. Niepodległości 60
  43-100 Tychy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego,
 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe zmierzające do sporządzenia projektu aktu oskarżenia, wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności bądź postanowienia o umorzeniu postępowania,
 • reprezentowanie urzędu jako oskarżyciel publiczny w postępowaniach sądowych w sprawach karnych skarbowych,
 • opracowywanie i przygotowywanie danych do sprawozdań,
 • prowadzenie ewidencji spraw karnych skarbowych,
 • rejestrowanie korespondencji wpływającej oraz wychodzącej ze stanowiska,
 • prowadzenie ewidencji postępowań mandatowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  – kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko znajduje się na pierwszym piętrze budynku Urzędu. Bariery architektoniczne: podjazd, winda, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku. Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych. Budynek i stanowisko pracy nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych,
  • znajomość Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego,
  • umiejętność negocjacji,
  • asertywność, odporność na stres,
  • komunikatywność,
  • samodzielność, kreatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Al. Niepodległości 60
  43-100 Tychy
  z dopiskiem oferta pracy w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone,. proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2115,57 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 032/325-11-69.