Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy komisarz skarbowy
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Analiz i Planowania w Urzędzie Skarbowym w Wolsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wolsztyn
 • Urząd Skarbowy w Wolsztynie
  ul. Dworcowa 15
  64-200 Wolsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prac związanych z pozyskiwaniem informacji, mogących mieć wpływ na powstanie obowiazku podatkowego oraz ustalenie zobowiazania podatkowego, w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł dochodu oraz zwiazanych z analizowaniem informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia, oświadczeń majątkowych
 • wykonywanie prac zwiazanych z typowaniem podmiotów do kontroli podatkowej i skarbowej oraz sporzadzanie projektu planu kontroli
 • wykonywanie prac związanych z analizowaniem realizacji zadań w podstawowych obszarach działalności urzędu, analizowaniem ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego
 • wykonywanie i koordynowanie sprawozdań sporządzanych w urzędzie z zakresu zadań realizowanych przez rózne komórki organizacyjne

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dwupiętrowy
  – parter dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – brak windy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z obsługi programów komputerowych wykorzystywanych na stanowisku
  • znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego oraz umiejetność stosowania prawa w praktyce
  • dobra znajomość obsługi komputera, urzadzeń biurowych oraz narzędzi informatycznych
  • wysokie zdolności analityczne oraz interpersonalne
  • umiejetność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
  • umiejetność redagowania pism
  • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność
  • samodzielność i kreatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub informatyczne
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi systemu POLTAX
 • umiejetność obsługi aplikacji specjalistycznych tj. DWP, CZM, KONTROLA, EWIDENCJE, POLTAX 2B, WHTAX
 • odporność na stres, prace pod presją czasu
 • dobra organizacja pracy
 • znajomość zasad obiegu dokumentów i funkcjonowania Urzędu Skarbowego
 • doswiadczenie pracy w komórce analiz i planowania lub postępowań podatkowych bądź kontroli

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staz pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

  z dopiskiem: oferta pracy AP – Wolsztyn

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu, a w przypadku operatora pocztowego data stempla) nie będą rozpatrywane.
  kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 3475525
  Prosimy o podanie numeru ogłoszenia w liście motywacyjnym.