Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy komisarz skarbowy
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Piątym Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2 B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście
  ul. Lindleya 16
  02-013 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności sprawdzających w stosunku do wpływających deklaracji i informacji podatkowych, sporządzanie protokołów i adnotacji z przeprowadzonych czynności sprawdzających, sporządzanie korekt z urzędu,
 • analizowanie dokumentów oraz informacji dostępnych w systemie komputerowym w celu terminowego i poprawnego przekazywania informacji objętych tajemnicą skarbową podmiotom zewnętrznym uprawnionym do uzyskania takich informacji,
 • ewidencjonowanie we właściwych rejestrach danych dotyczących udzielonych odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  – praca pod presją czasu.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 16. W budynku przy ul. Lindleya 16 występuje utrudniony lub ograniczony dostęp dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno – biurowego.
  Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa wymaganych na tym stanowisku tj.: ustawy z dnia 29.08.1997 – ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 11.03.2014r. o podatku od towarów i usług,
  • 3 lata doświadczenia zawodowego.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość obsługi komputera ( edytor tekstu ),
 • znajomość systemu POLTAX, obsługa programu Biblioteka Akt,
 • umiejętność analitycznego myslenia i formułowania wypowiedzi pisemnych,
 • 2 lata doświadczenia w pracy w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście

  Ogłoszenie nr 179543


Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.

  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

  Ze złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 58 45 123.