Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy komisarz skarbowy
 • do spraw karnych skarbowych
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Spraw Karnych Skarbowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra
 • Pierwszy Urząd Skarbowy
  ul. dr Pieniężnego 24
  65-054 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oaz o przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości w celu sporządzenia projektu aktu oskarżenia, wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności bądź postanowienia o umorzeniu postępowania
 • prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego,
 • reprezentowanie urzędu skarbowego przed sądami powszechnymi w sprawach, w których prowadzone było postępowanie przygotowawcze w celu ochrony interesów finansowych Skarbu Państwa,
 • prowadzenie rejestrów zawiadomień o popełnionych czynach zabronionych oraz rejestrów prowadzonych spraw oraz bieżące rejestrowanie wymierzonych sprawcom grzywien w drodze mandatu karnego w sytemie MANDATY,
 • przekazywanie i pobieranie informacji kryminalnych do lub z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu umożliwienia dostępu do tych informacji uprawnionym instytucjom oraz w celu zwalczania przestępczości i przestępczości skarbowej,
 • analizowanie wniosków innych komórek organizacyjnych urzędu w celu stwierdzenia czy nie zachodzą okoliczności wyłączające prowadzenie postępowań karnych skarbowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych o ilości wszczętych, prowadzonych i zakończonych postępowań przygotowawczych oraz ilości oskarżonych, osądzonych i ukaranych osób w postępowaniach karnych skarbowych w celu przekazania tych danych do jednostek nadrzędnych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wystąpienia publiczne- udział w rozprawach sądowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Kodeksu karnego skarbowego, kodeksu postępowania karnego oraz prawa podatkowego,
  • odporność na stres,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • grzeczność, uprzejomość, łatwość komunikacji,
  • umiejętność argumentowania,
  • asertywność,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne,
 • znajomość programów wykorzystywanych na stanowisku: POLTAX, MANDATY, BA
 • umiejętność sporządzania pism procesowych,
 • 2 lata w prowadzeniu postępowań karnych skarbowych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopieświadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  „W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.bip.iskarb.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 68 456 07 60”
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.