Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy kontroler rozliczeń
 • do spraw obsługi sum depozytowych, ewidencji kar i kosztów egzekucyjnych oraz rozliczeń pracowników komórki EA
 • Samodzielnym Referacie Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jarocin
 • Urząd Skarbowy w Jarocinie
  ul. T. Kościuszki 21
  63-200 Jarocin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych,
 • Prowadzenie ewidencji grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych,
 • Przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo – kasowego pracowników komórki organizacyjnej Egzekucji Administracyjnej,
 • Dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu skarbowego jako płatnika,
 • Wykonywanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań wynikającej z przepisów odrębnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w budynku urzędu
  – budynek urzędu częściowo przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (podjazd do budynku, toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych, brak windy),
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,
  – narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks, telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, o rachunkowości, egzekucji w administracji, kodeks postępowania cywilnego, prawo upadłościowe i naprawcze,
  • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
  • wnikliwość i rzetelność,
  • umiejętność redagowania pism
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym,
 • Przeszkolenie z: z obsługi programu komputerowego BIBLIOTEKA AKT,z obsługi programu komputerowego POLTAX,POLTAX-2B,do ewidencji finansowo-księgowej,EWIDENCJE US,VIDEOTEL 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających okres i charakter dotychczasowego zatrudnienia
 • zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta pracy US Jarocin – RP6

Inne informacje:

  Oferta pracy na czas określony.
  Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą informowane.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 505 60 56