Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • w Referacie ds.Dystrybucji i Sprawozdawczości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul.Dr E.Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Pierwszy Urząd Skarbowy
  ul.Fordońska 77
  85-950 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dystrybucji dochodów do gmin i budżetu państwa, kontrola jej poprawności,
 • monitorowanie poprawności danych rejestracyjnych jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do dokonania dystrybucji,
 • przygotowywanie sprawozdań: Rb-24, Rb-27 dla budżetu państwa oraz informacji dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obsługiwanego rachunku bankowego oraz analiza zapisów prowadzonej centralnie księgi głównej,
 • udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia problemów przekazywane przez urzędy skarbowe w zakresie funkcjonowania SSP w obszarze rozliczeń,
 • współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie nadpłaconych gminom dochodów,
 • monitorowanie przypadków wystąpienia nieterminowego przekazania dochodów dla gmin skutkujących wypłatą odsetek,
 • udzielanie ustnie i telefonicznie gminom informacji dotyczącej specyfikacji przelewów,
 • przygotowanie informacji dla jednostek samorządu terytorialnego o stanie i terminach realizacji dochodów na wniosek przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  stanowisko usytuowane na parterze budynku,
  budynek nie w pełni przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niesprawnością ruchową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze skarbowości lub rachunkowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ordynacji podatkowej,
  • znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • omunikatywność, samodzielność, umiejętność współpracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  29-12-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Pierwszy Urząd Skarbowy
  ul. Fordońska 77
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ oferta pracy RPII-2 ”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 56 17 802 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl