Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • w Dziale Rachunkowości Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bytom
 • Urząd Skarbowy w Bytomiu
  ul. Wrocławska 92
  41-902 Bytom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie i księgowanie danych na kartach kontowych podatników,
 • zatwierdzanie rejestrów przypisów i odpisów,
 • przygotowywanie szczegółowych informacji na temat podatników np. do komorników sądowych, ZUS.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno – biurowa,
  -praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  -użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, niszczarka dokumentów),
  -kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku Urzędu, z tym, że praca związana jest z koniecznością poruszania się po budynku ( 3 kondygnacje),
  -bariery architektoniczne: wejście do urzędu wyposażone w podjazd, platforma do przewozu osób niepełnosprawnych na parterze budynku, brak windy i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  -budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ordynacji podatkowej,
  • znajomość zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planów kont organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych nie podatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy w Bytomiu
  ul. Wrocławska 92
  41-902 Bytom

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: z testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.303 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 281 00 81 do 8 wew. 388 lub 358