Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • w Dziale Rachunkowości.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mikołów
 • Urząd Skarbowy w Mikołowie
  ul. Prof. Hubera 4
  43-190 Mikołów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie oraz analiza kont szczegółowych podatników i płatników, a także innych urządzeń ewidencji księgowej,
 • likwidacja nadpłat, sporządzanie postanowień, zawiadomień, wniosków o ukaranie oraz korespondencji do podatników/płatników, obsługa zajęć wierzytelności,
 • udzielanie informacji podatnikom, płatnikom i innym podmiotom oraz komórkom organizacyjnym urzędu,
 • dokonywanie uzgodnień i sporządzanie raportów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa,
  -bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta zewnętrznego,
  -obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  -użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku Urzędu, praca związana z koniecznością poruszania się po budynku,
  -bariery architektoniczne: w budynku brak wind, węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze budynku, podjazd przy wejściu do budynku,
  -budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego i rachunkowości podatkowej, ustawy Ordynacja podatkowa,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce i logicznego myślenia,
  • dokładność, rzetelność, uczciwość i odpowiedzialność,
  • dyspozycyjność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w Zespole oraz pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy w Mikołowie
  ul. Prof. Hubera 4
  43-190 Mikołów
  z dopiskiem: oferta pracy w Dziale RachunkowościInne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o jego terminie.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.061,22zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 3246116. Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w pok. 16 Urzędu lub przesłanie ich za pośrednictwem poczty.