Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • do spraw księgowania i analizy
 • w Dziale Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi
  al. Kościuszki 85
  90-436 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu dokonywania rozliczeń podatników,
 • kontrola terminowości wpłat podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz zaliczek z ich tytułu, efektywne likwidowanie nadpłat,
 • przygotowanie projektów pism zewnętrznych celem przedłożenia do akceptacji przełożonemu,
 • przygotowanie danych niezbędnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych w celu przekazania rzetelnej informacji do komórki zajmującej się wydawaniem zaświadczeń,
 • przygotowanie danych z zakresu działania rachunkowości podatkowej w celu sporządzenia sprawozdawczości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,
  – telefoniczny i osobisty kontakt z klientem zewnętrznym,
  – wykonywane czynności wymagają poruszania się po ciągach pieszych znajdujących się w budynku Urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w pozycji siedzącej,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – miejsce pracy znajduje się na I piętrze budynku – w budynku jest winda,
  – toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
  – narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi systemu POLTAX2B,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów,

Termin składania dokumentów:

  08-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 174649

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-335.