Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • do spraw rachunkowości
 • w Drugim Dziale Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Urząd Skarbowy w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59
  10-950 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów,
 • Rozliczanie podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zwrotów podatku,
 • Przygotowywanie postanowień w sprawie zaliczenia na poczet zaległości podatkowych wpłat dokonanych przez podatników/płatników, powstałych nadpłat i zwrotów podatku,
 • Kontrolowanie terminowości wpłat dokonanych przez płatników i inkasentów,
 • Obsługa zajęć wierzytelności i udzielanie informacji stosownym instytucjom,
 • Analizowanie nadpłat i podejmowanie działań zmierzających do ich likwidacji,
 • Obsługiwanie klientów z zakresu rachunkowości podatkowej,
 • Wprowadzanie informacji z zakresu rachunkowosci podatkowej do systemów informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Urzędu,
  praca biurowa,
  praca wymagająca kontaktu z klientem zewnętrznym,
  praca wymagająca współpracy w zespole, komunikowania się z pracownikami Urzędu
  i jednostkami zewnętrznymi, wymaga szybkości i dokładności w wykonywaniu zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda,
  budynek z podjazdem, odpowiednio dostosowane toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego, ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości
  • komunikatywność
  • umiejętność współpracy z klientem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy US Olsztyn – RP-2/5”.

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254238

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.