Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • do spraw rachunkowości
 • w Dziale Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym Poznań-Winogrady

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady
  ul. Wojciechowskiego 3/5
  60-685 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zakładanie i zamykanie kont szczegółowych podatników i płatników,
 • bieżące i prawidłowe księgowanie wpłat/zwrotów i przeksięgowań,
 • dokonywanie przypisów i odpisów należności podatkowych,
 • dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków,
 • terminowe dokonywanie zwrotów podatków,
 • wystawianie postanowień w sprawie zaliczenia wpłat, nadpłat lub zwrotów podatku,
 • wystawianie wezwań do podatników i płatników,
 • wystawianie zawiadomień o stanie zaległości,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  -praca wymagająca szczególnej koncentracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  -drzwi odpowiedniej szerokości,
  -obecność wind

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • dobra znajomość obsługi komputera,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • znajomość programu Poltax 2B
 • wykształcenie wyższe,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy RP – US Poznań Winogrady”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na zastępstwo. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 618586171