Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • do spraw rachunkowości
 • Samodzielnym Referacie Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Myślibórz
 • Urząd Skarbowy w Myśliborzu
  ul. Felczaka 18
  74-300 Myślibórz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych w celu prawidłowego rozliczenia kwot wyegzekwowanych w toku egzekucji administracyjnej,
 • zakładnie kart kontowych i prowadzenie w urządzeniach księgowych ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i przerachowań należności podatkowych i niepodatkowych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej przypisów oraz opłat uiszczanych przez komorników sądowych,
 • sporządzanie analizy i sprawozdania z zakresu działania stanowiska,
 • przeprowadzanie rozliczeń rachunkowo-kasowych pracowników komórki egzekucji administracyjnej,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
 • likwidacja nadpłat.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakty zewnętrzne z podatnikami,
  współpraca z pracownikami Izby Skarbowej
  w Szczecinie oraz z organami egzekucyjnymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne;
  3) budynek wyposażony w windę;
  4) budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych;
  5) toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze związanym z rachunkowością.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość ustawy o rachunkowści i ustawy o finansach publicznych,
  • ogólna znajomość zagadnień z zakresu prawa podatkowego,
  • dokładność, systematyczność,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie;
 • przeszkolenie z obsługi programów informatycznych: Poltax, Poltax2B, Sfinks, NBPCollect.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1/2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28),
  z dopiskiem oferta pracy US Myślibórz

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze brutto 2.280,46 zł.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-30-700.