Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • do spraw obsługi i analiz kart kontowych
 • w Dziale Rachunkowości w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu
  ul. ks. Czesława Klimasa 34
  50-515 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz decyzji na kartach kontowych podatników, płatników i uzgadnianie zaksięgowanych operacji na kartach z dokumentami źródłowymi
 • dokonywanie zwrotów podatków i nadpłat celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
 • analiza kart kontowych celem aktualizacji kwoty podlegającej ściągnięciu w trybie egzekucyjnym oraz sporządzenia informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego
 • sporządzanie projektów postanowień w zakresie zaliczenia wpłat po terminie, nadpłat oraz zwrotów podatków na zaległości lub bieżące zobowiązania
 • udzielanie podatnikom informacji o stanie ich rozliczeń z urzędem skarbowym, naliczanie odsetek za zwłokę
 • przygotowywanie informacji niezbędnych do wydawania zaświadczeń o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa związana z obsługą klienta, przeważnie siedząca,
  – praca w siedzibie urzędu,
  – praca jednozmianowa w porze dziennej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
  – narzędzia pracy: komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windę,
  – budynek przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
  – parking przy budynku urzędu

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Ordynacji podatkowej, zasad księgowości i rachunkowości
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie ekonomiczne, preferowane wyższe ekonomiczne
 • przeszkolenie z obsługi specjalistycznego programu informatycznego Poltax i jego modułu Poltax2B
 • doświadczenie zawodowe 6 miesięcy w rachunkowości, księgowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Inne informacje:

  Oferty można składać także w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) praz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl
  Metody i techniki naboru:
  – test wiedzy ze znajomości Ordynacji podatkowej oraz zasad księgowości i rachunkowości,
  – pisemne zadanie praktyczne z zakresu Ordynacji podatkowej,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.248,61 zł brutto.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 71 795 05 48/49 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 365-27-19/20 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.