Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • do spraw do spraw rachunkowości podatkowej
 • w Dziale Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym Wrocław – Psie Pole

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Urząd Skarbowy
  Wrocław-Psie Pole
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja i księgowanie dokumentów źródłowych na kartach kontowych w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji uprawnionym podmiotom.
 • Analiza danych wynikających z kart kontowych, weryfikacja prawidłowości dokonanych księgowań w celu rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia zapisów w księgach rachunkowych.
 • Dokonywanie zwrotów podatków oraz nadpłat podatnikom/płatnikom oraz dystrybuowanie wpływów uprawnionym organom w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa jednozmianowa
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie,
  – narzędzia pracy: komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wymagająca kontaktu bezpośredniego z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu rozmieszczonymi na 4 kondygnacjach
  – budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu (stare budownictwo,brak wind,podjazdów, wąskie korytarze,niedostosowane toalety)

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • do 1 roku doświadczenia w obszarze stosowania przepisów prawa podatkowego

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
  • umiejętność redagowania pism
  • znajomość przepisów prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: do 0,5 roku w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  09-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Śląskich 24/26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok. 05
  czy też w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Inne informacje:


  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru.
  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji,
  adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.
  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia.
  List motywacyjny oraz oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej
  we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej
  we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – test wiedzy
  – rozmowa kwalifikacyjna

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi
  2.810,76 brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,500.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 326 52 56 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 36-52-702(sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.