Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

 • Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy laborant
 • do spraw oceny nasion
 • w Laboratorium Wojewódzkim WIORiN Kielce

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
  25-112 Kielce ul. Wapiennikowa 21a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
  25-112 Kielce ul. Wapiennikowa 21a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestrowanie dostarczonych prób nasion
 • przygotowywanie prób nasion, roślin rolniczych i warzywnych do wykonywania oznaczeń jakościowych
 • wysiew nasion na podłoża zgodnie z metodyką ISTA
 • obliczanie energii i zdolności kiełkowania roślin rolniczych i warzywnych. – interpretacja uzyskanych wyników z podziałem na siewki normalne, nasiona martwe i anormalnie kiełkujące (praca pod nadzorem)

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w laboratorium w pracowni oceny nasion w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie, pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych
  • umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • minimum 6-cio miesięczny staż pracy w laboratorium
 • zdolność analitycznego myślenia
 • znajomość języka angielskiego (mile widziana)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy, kopie ukończonych szkoleń

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Wapiennikowa 21a
  25-112 Kielce

Inne informacje:


  Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1873,84 zł Na ofercie proszę zamieścić dopisek ”Oferta na stanowisko starszego laboranta w WIORiN Kielce”
  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).Dokumentów nie odsyłamy. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni oraz zaproszeni do postępowania rekrutacyjnego. Pracodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dwu etapowego postępowania kwalifikacyjnego w przypadku dużej ilości kandydatów ( etap I – test; etap II rozmowa kwalifikacyjna).
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. (41)361-07-86 lub (41)362-17-07.