Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

 • Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy laborant
 • w Pracowni Przygotowania Podłóż Bakteriologicznych i Szkła Laboratoryjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Zwycięstwa 26 A
  15-959 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie pożywek mikrobiologicznych
 • oznakowanie i dystrybucja podłóż mikrobiologicznych i szkła laboratoryjnego
 • prowadzenie i analiza zapisów wynikających z wdrożonego zakresu zarządzania

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w warunkach laboratoryjnych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku; brak podjazdów i wind
  -pomieszczenia sanit.-hig. niedostosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie technik analityki medycznej, technik chemii, technik weterynarii, technik technologii żywności, technik żywienia
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy laboratoryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • zdolności manualne;
  • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025;
  • znajomość podstaw mikrobiologii, procesu sterylizacji i dezynfekcji;
  • znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole;
  • odpowiedzialność, dokładność, sumienność
  • obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy stażu pracy w pracowni mikrobiologicznej
 • uprawnienia do obsługi urządzeń ciśnieniowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzajacych posiadane kwalifikacje (np. świadectw pracy oraz zaświadczeń o ukończonych kursach)

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Zwycięstwa 26 A
  15-959 Białystok

Inne informacje:

  W rekrutacji uczestniczą wyłącznie osoby spełniające wymagania formalne podane w treści ogłoszenia, które złożą komplet dokumentów.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i sposobie rekrutacji.
  WZORY OŚWIADCZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE BIP URZĘDU.