Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy metrolog
 • w Laboratorium Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości w Zakładzie Elektrycznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie stanowisk pomiarowych;
 • analizowanie i ocena wyników pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych;
 • wykonywanie wzorcowań, ekspertyz, badań przyrządów pomiarowych;
 • wykonywanie prac związanych z porównaniami międzynarodowymi i krajowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar napięcia i prądu przemiennego;
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentów zintegrowanego systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych;
 • udział w audytach wzajemnych („peer review”).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium pomiarów elektrycznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie, profilowe – elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie napięcia i prądu elektrycznego przemiennego.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • magisterskie, profilowe – elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne;
  • wiedza specjalistyczna z dziedziny napięcia i prądu elektrycznego stałego i przemiennego;
  • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru;
  • dobra znajomość zagadnień matematycznych;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • umiejętności programowania;
  • znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”;
  • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie, umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz;
 • umiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpień;
 • komunikatywność;
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczeniezawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszego metrologa w Zakładzie Elektrycznym – nie otwierać”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.
  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową
  o terminie kolejnego etapu rekrutacji;
  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 92 41 w godz. 8.00-16.00;
  Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl;
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.