Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy metrolog
 • w Laboratorium Masy Zakładu Mechaniki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych,
 • wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem państwowego wzorca jednostki miary lub wzorców odniesienia m.in. poprzez wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych,
 • przeprowadzanie wzorcowań, ekspertyz, badanie przyrządów pomiarowych zgłaszanych przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i analizowanie wyników pomiarów, opracowywanie budżetów niepewności oraz świadectw,
 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych,
 • udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych CIPM, BIPM, EURAMET, OIML,
 • opracowywanie, sprawdzanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk wzorców państwowych i odniesienia oraz stanowisk pomiarowych (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania),
 • udział w audytach wzajemnych („peer review”),
 • przygotowywanie danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowych, inwestycyjnych itp.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium, praca w terenie w otoczeniu przemysłowym, wyjazdy służbowe, praca fizyczna związana z obsługą ciężkich przyrządów pomiarowych, praca biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Czynności służbowe wykonywane są w siedzibie i poza siedzibą Głównego Urzędu Miar, w laboratorium i w otoczeniu przemysłowym (trudne warunki środowiskowe). W otoczeniu technicznym stanowiska pracy występują urządzenia podlegające dozorowi technicznemu (potencjalnie niebezpieczne). W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie profilowe techniczne (preferowany kierunek: mechanika, mechatronika, elektrotechnika, robotyka, elektronika, elektryczny) lub uniwersyteckie o kierunku fizyka (preferowana specjalność: fizyka doświadczalna)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie masy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
  • przeszkolenie z zakresu norm PN-EN/ISO 17025 lub 45011,
  • wiedza specjalistyczna z dziedziny masy,
  • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru,
  • wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej i prawnej,
  • znajomość ustawy „Prawo o miarach” i aktów wykonawczych,
  • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji,
  • umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych,

wymagania dodatkowe

 • przygotowanie naukowe – stopień naukowy doktora,
 • znajomość podstaw programowania w różnych aplikacjach komputerowych np. LabVIEW, AutoCAD, Visual Basic,
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego w stopniu komunikatywnym,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień matematycznych,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego,
 • kopie dokumentów poświadczających uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  ub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszego metrologa w Laboratorium Masy Zakładu Mechaniki – nie otwierać”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.
  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji;
  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 9547 w godz. 8.00-16.00;
  Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl;
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.