Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy metrolog
 • w Laboratorium Mikrofalowym, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Zakładzie Elektrycznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych;
 • wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem wzorców odniesienia m.in. poprzez:
 • a) wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca, b) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, c) uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych
 • przeprowadzanie wzorcowań, ekspertyz przyrządów pomiarowych zgłaszanych przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i analizowanie wyników pomiarów, opracowywanie budżetów niepewności oraz świadectw;
 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych;
 • udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych EURAMET;
 • opracowywanie, sprawdzanie i aktualizacja dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk wzorców odniesienia oraz stanowisk pomiarowych (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania);
 • udział w audytach wzajemnych („peer review”); przygotowywanie danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Wykonywanie precyzyjnych pomiarów przyrządów pomiarowych, przygotowywanie stanowisk pomiarowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w laboratorium wielkości elektrycznych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie, profilowe – elektronika, elektrotechnika lub fizyka
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pola elektrycznego i magnetycznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zakresu normy PN-EN/ISO 17025
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
  • wiedza specjalistyczna z dziedziny pola elektrycznego i magnetycznego
  • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru
  • wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej
  • znajomość ustawy „Prawo o miarach” i aktów wykonawczych
  • umiejętności analitycznego myślenia i syntezowania informacji
  • umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych

wymagania dodatkowe

 • przygotowanie naukowe zgodne z profilem – stopień naukowy doktora
 • znajomość podstaw programowania w aplikacjach np. LabView, C++
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • bardzo dobra znajomość zagadnień matematycznych
 • umiejętność prowadzenia szkoleń
 • umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu komputerowego (itp.),

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Biuro Obsługi Urzędu
  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 800 – 1600 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszego metrologa w Laboratorium Mikrofalowym, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Zakładzie Elektrycznym – nie otwierać”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji;
  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 9241 lub (22) 581 9568 w godz. 8.00-16.00;
  Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl;
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.