Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy poborca skarbowy
 • w Samodzielnym Referacie Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym w Ostrzeszowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrzeszów
 • Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie
  ul. Grabskiego 1
  63-500 Ostrzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej i prawidłowości wystawiania otrzymanych do realizacji tytułów wykonawczych oraz ewidencjonowanie ich w systemie Egapoltax,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego poprzez zastosowanie właściwych środków egzekucyjnych w tym poprzez pobieranie gotówki, zajęcie ruchomości, zajęcie nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji w w/w zakresie,
 • księgowanie kwot uzyskanych w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych, rozliczanie się z pobranej gotówki oraz dokonywanie wpłat na rachunek wierzycieli,
 • zbieranie informacji o majątku lub źródłach dochodu zobowiązanych w celu zastosowania odpowiednich środków egzekucyjnych umożliwiających wyegzekwowanie zaległości,
 • opracowanie projektów pism i postanowień z zakresu działania samodzielnego referatu egzekucji administracyjnej, w tym zakresie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą zajętych ruchomości i nieruchomości,
 • współdziałanie z wierzycielami w zakresie zbierania, przekazywania i aktualizacji informacji w związku z prowadzonymi na ich wniosek postępowaniami egzekucyjnymi,
 • przyjmowanie interesantów w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  praca w terenie u dłużnika

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek urzędu częściowo przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (podjazd do budynku, toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych, brak windy),
  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,
  narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks, telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Bardzo dobra znajomość przepisów: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks postępowania administracyjnego.
  • Umiejętności interpersonalne, komunikatywność.
  • Umiejętność obsługi komputera
  • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • Prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych: EGAPOLTAX, Biblioteka Akt, EWIDENCJE US,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.
 • kopia dokumentu Prawa jazdy kat.B

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy w US Ostrzeszów – EA”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7829313