Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referendarz
 • do spraw kontroli skarbowej
 • w Oddziale Kontroli Środków Publicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza pod kierunkiem inspektora kontroli skarbowej dokumentów i ewidencji podmiotów kontrolowanych, w celu oceny prawidłowości i rzetelności ich sporządzenia oraz zasadność ich wykorzystania w rozliczeniach ze Skarbem Państwa;
 • uczestniczenie pod nadzorem inspektora kontroli skarbowej w postępowaniu dowodowym prowadzonym, w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy;
 • udział w analizie zgromadzonego materiału dowodowego, w celu dokonania jego oceny;
 • zbieranie pod nadzorem inspektora kontroli skarbowej danych i informacji dotyczących majątku podatnika, w celu dokonania zabezpieczenia majątku na poczet przyszłych należności budżetowych;
 • udział w realizowanych przez inspektora kontroli skarbowej czynnościach zleconych przez inne organy, w celu zgromadzenia i przekazania informacji;
 • prowadzenie wraz z inspektorem kontroli skarbowej działań, w celu zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotów przy zastosowaniu kas fiskalnych;
 • przekazywanie inspektorowi kontroli skarbowej skompletowanych i uporządkowanych materiałów z kontroli, w celu właściwego udokumentowania postępowania kontrolnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie;
  – duże obciążenie stresem;
  – czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze;
  – budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  – podczas pracy w terenie mogą wystąpić bariery architektoniczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 1 roku w dziedzinie prawa, rachunkowości, administracji podatkowej

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego, finansów publicznych, zasad rachunkowości oraz ustawy o kontroli skarbowej;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • komunikatywność;
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, lub inne o specjalności przydatnej do kontroli skarbowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj);
 • kwestionariusz osobowy kandydata.
 • wzór oświadczenia i kwestionariusza kandydata znajdują się na stronie BIP UKS www.bydgoszcz.kskarbowa.gov.pl – menu główne „Organizacja” zakładka „Praca”, „Wzory oświadczeń”.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  Dr.K.Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz
  z powołaniem się na nr ogłoszenia

Inne informacje:

  Informacja o metodach i technikach naboru oraz zakres wiedzy umieszczony jest wraz
  z publikacją ogłoszenia – menu główne „Organizacja” zakładka „Praca”, „Pliki
  do pobrania”.

  Na stanowisku starszego referendarza zaproponowane wynagrodzenie zasadnicze może kształtować się w przedziale od 2248,00 zł do 2500,00 zł brutto.

  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).
  Wymagane dokumenty (życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, kwestionariusz) muszą być własnoręcznie podpisane.
  Nie będą uwzględniane oświadczenia nieprawidłowo sporządzone (np. nieprawidłowa treść, brak danych imiennych lub adresowych kandydata, brak daty sporządzenia lub podpisu kandydata).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie adresu e-mail.
  Oferty osób niezakwalifikowanych do postępowania i zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 32 56 184 lub 52 32 56 167.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.