Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referendarz
 • do spraw analiz
 • w Oddziale Analityczno-Planistycznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Batorego 18
  65-084 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wyszukiwanie i przetwarzanie danych o negatywnych zjawiskach występujących w obszarze działalności kontroli skarbowej, określanie obszarów ryzyka oraz grup podmiotów funkcjonujących w tych obszarach,
 • zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i informacji dotyczących podmiotów podlegających kontroli skarbowej oraz typowanie podmiotów do kontroli,
 • analizowanie i przetwarzanie danych będących podstawą typowania podmiotów do kontroli zgodnie z założeniami programów kontroli koordynowanych,
 • analizowanie przebiegu realizacji planu kontroli i efektywności prowadzonych kontroli oraz przygotowywanie informacji w tym zakresie,
 • przygotowywanie zestawień dotyczących wyników działalności Urzędu,
 • monitorowanie przebiegu realizacji wytypowanych kontroli i wykorzystania wskazań do kontroli sformułowanych w toku planowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu,
  – w razie potrzeby wykonywanie czynności służbowych poza normalnymi godzinami pracy,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – w siedzibie urzędu podjazd, winda i toaleta dla osób niepełnosprawnych,
  – praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego oraz innych urządzeń biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze budowania lub przetwarzania baz danych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • zaawansowana umiejętność obsługi komputera oraz budowania i przetwarzania baz danych,
  • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
  • umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne,
 • praktyczna znajomość programów użytkowych służących do obsługi baz danych (np. Access, SPSS Clementine, Oracle Discoverer, ACL),
 • znajomość materialnego prawa podatkowego, ustawy o kontroli skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w obszarze budowania lub przetwarzania baz danych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  04-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Batorego 18
  65-084 Zielona Góra
  w kopercie, na której prosimy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „Oferta pracy – analizy”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).
  W przypadku przedłożenia dyplomu ukończenia studiów wyższych nie jest wymagane przedkładanie świadectwa ukończenia szkoły średniej.
  Nie będą uwzględniane oświadczenia nieprawidłowo sporządzone (np. nieprawidłowa treść, brak danych imiennych lub adresowych kandydata, brak daty sporządzenia lub podpisu kandydata).
  Pomocniczy wzór oświadczeń można znaleźć na stronie www.zielonagora.kskarbowa.gov.pl w zakładce Organizacja/Praca/Wzory oświadczeń.
  Dokumentami potwierdzającymi wymagane doświadczenie zawodowe mogą być np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie, referencje, zakresy czynności zawierające informacje o okresie zatrudnienia oraz charakterze wykonywanych zadań.
  Jeżeli z ww. dokumentów nie wynika w sposób jednoznaczny, że kandydat posiada doświadczenie zawodowe w obszarze budowania lub przetwarzania baz danych, dopuszcza się złożenie przez kandydata oświadczenia w tej sprawie.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie spotkania.
  Oferty kandydatów niewytypowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dyrektor Urzędu może unieważnić nabór na każdym etapie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 456-08-09.