Izba Celna w Krakowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw prowadzenia rachunkowości jednostki budżetowej i sporządzanie sprawozdań
 • w Wydziale Rachunkowości i Sprawozdawczości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Celna w Krakowie,
  Al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Targ
 • Nowy Targ, al. Tysiąclecia 33

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Księgowanie dokumentów na kontach jednostki budżetowej.
 • Weryfikacja i uzgadnianie zapisów księgowych.
 • Sporządzanie sprawozdań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze w systemie 8-godzinnym od poniedziałku do piątku, wymagana komunikatywność – konieczność obsługi użytkowników wewnętrznych i kontrahentów zewnętrznych z użyciem mediów elektronicznych, praca pod presją czasu i czynników stresujących.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w budynku biurowym w Nowym Targu, przy al. Tysiąclecia 33 (w budynku biurowym znajduje się winda), budynek bez ułatwień architektonicznych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień księgowych, ustawa o rachunkowości wraz z przepisami wykonawczymi w obszarze rachunkowości i sprawozdawczości jednostki budżetowej, ustawa o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi w obszarze rachunkowości i sprawozdawczości jednostki budżetowej, ustawy Ordynacja podatkowa.
  • posiadanie polskiego obywatelstwa,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie ekonomiczne, rachunkowość i finanse,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
 • umiejętność obsługi komputera oraz pracy w środowisku Windows (Excel, Word),
 • dokładność, staranność, komunikatywność, umiejętność analizowania i wnioskowania, umiejętność precyzyjnego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, organizacja pracy własnej, praca w zespole,
 • roczne doświadczenie zawodowe w pracy w zakresie prowadzenia rachunkowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • życiorys i list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy składać na dziennik podawczy Izby Celnej w Krakowie lub przesyłać pocztą na adres
  Izba Celna
  al. Krasińskiego 11b
  31-111 Kraków
  Liczy się data stempla pocztowego lub data wpływu na dziennik podawczy IC Kraków.

Inne informacje:

  – W liście motywacyjnym należy dopisać numer ogłoszenia: 7/2016 oraz wskazać sposób kontaktowania się podczas procesu rekrutacji (tj. adres poczty elektronicznej/ numer telefonu).
  – Podania niespełniające wymogów formalnych, tj: złożone po terminie oraz niekompletne w zakresie wymagań niezbędnych i/lub nieopatrzone własnoręcznym podpisem nie będą rozpatrywane.
  – Złożone dokumenty nie będą odsyłane, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
  – Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto 3198,65
  – Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr i Szkolenia – tel. (12) 629-01-12.
  – Oferta dostępna jest m.in. na stronach internetowych: www.krakow.scelna.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie IC w Krakowie, al. Krasińskiego 11b.
  – Zachęcamy również osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.