Izba Skarbowa w Białymstoku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw badania zasadności zwrotu podatku od towarów i usług oraz orzecznictwa w sprawach tego podatku
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych i Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Białymstoku
  ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wysokie Mazowieckie
 • Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem
  ul. Ludowa 21, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie oceny zasadności zwrotu podatku od towarów i usług, w tym w ramach czynności sprawdzających,
 • rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług,
 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie ulg podatkowych związanych z zakupem kasy rejestrującej,
 • ewidencjonowanie w systemie informatycznym wszystkich wymaganych dokumentów źródłowych,
 • przekazywanie na stanowisko ds. karnych skarbowych informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
  – kontakty z podatnikami w celu udzielenia wyjaśnień, przeprowadzenia dowodów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, praca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, nie posiada windy,
  – na parterze obiektu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
  – ciągi komunikacyjne w budynku są szerokie, umożliwiające poruszanie się np. wózkiem inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość oraz umiejętność interpretacji i stosowania prawa w zakresie podatków pośrednich i Ordynacji podatkowej
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
 • rok pracy w administracji skarbowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Białymstoku
  ul. Słonimska 1
  15-026 Białystok

Inne informacje:

  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  – weryfikacja ofert pracy pod względem spełniania wymagań formalnych,
  – pisemny test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2151,17 zł.

  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty pracy do tut. Izby Skarbowej. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu razem z ofertami odrzuconymi w trakcie postępowania selekcyjnego zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydata. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe- adres e-mail, numer telefonu.

  Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

  Kandydaci, których oferty spełniły wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie, miejscu, metodach i technikach, jakie będą stosowane w postępowaniu selekcyjnym oraz progach punktowych, których uzyskanie gwarantuje udział w kolejnym etapie postępowania selekcyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 60 20