Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Referacie Przetwarzania Danych i Czynności Sprawdzających

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Trzeci Urząd Skarbowy
  ul. T. Rejtana 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie wstępnej merytorycznej i formalnej oceny deklaracji, dokumentów oraz wprowadzanie ich do systemów informatycznych w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych,
 • prowadzenie czynności sprawdzających i związanej z nimi dokumentacji w celu sprawdzenia prawidłowości i terminowości dokonywanych przez podatników rozliczeń, w tym w zakresie prawidłowości wykazanych ulg i odliczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
 • sporządzanie rejestru przypisów i odpisów w celu przekazania do komórki rachunkowości informacji o wysokości zobowiązań podatkowych i nadpłat,
 • sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów podatkowych w celu wdrożenia postępowania zmierzającego do nałożenia kary na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego,
 • przygotowywanie projektów pism, wezwań i informacji do podatników w celu załatwienia indywidualnej sprawy,
 • obsługiwanie aplikacji wykorzystywanch w pracy komórki zgodnie z przyznanymi uprawnieniami w celu utworzenia bazy danych, zapewnienia jej kompletności i aktualności,
 • prowadzenie rejestru spraw w celu dostarczenia aktualnej informacji o podmiotach i sprawach oraz dokonywanie archiwizacji dokumentów i spraw zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa zakładowego,
 • obsługiwanie interesantów poprzez udzielanie informacji ustnych w zakresie przepisów ustaw podatkowych oraz ordynacji podatkowej w celu wskazania podstawowych przepisów prawa podatkowego w zakresie prawidłowego wywiązywania się przez podatników z ustawowych obowiązków.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca powtarzalna w oparciu o jasne przepisy,
  – częsty kontakt telefoniczny z klientem zewnętrznym,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek z windą, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność argumentowania,
  • doświadczenie w administracji lub pracy biurowej powyżej 0,5 roku.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
 • umiejętność obsługi programu specjalistycznego POLTAX,
 • znajomość przepisów ordynacji podatkowej i przepisów prawa podatkowego,
 • umiejętność obsługi klienta, w tym klienta trudnego,
 • dobra organizacja pracy i systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole, dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  12-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy Trzeci US w Bydgoszczy OBI-34I”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór). Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
  Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 120 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl