Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw orzecznictwa podatkowego
 • w II Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Inowrocław
 • Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
  al. Niepodległości 5
  88-100 Inowrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie określenia wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach stwierdzenia nadpłaty w celu przygotowania projektów decyzji w zakresie stwierdzenia nadpłaty lub odmowy stwierdzenia nadpłaty,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w celu ustalenia zobowiązania podatkowego,
 • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących odpowiedzialności spadkobierców oraz odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe w celu przygotowania projektów decyzji orzekających w w/w sprawach,
 • prowadzenie spraw w zakresie opodatkowania osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, podatników opłacających kartę podatkową i osób duchownych w celu wydania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe,
 • wnioskowanie o dokonanie zabezpieczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w celu wydania decyzji o zabezpieczeniu przyszłych zobowiązań oraz wnioskowanie o nadanie decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności w celu umożliwienia szybkiej realizacji zobowiązań, co do których istnieje obawa, że nie zostaną wykonane,
 • przygotowywanie akt spraw związanych z odwołaniem od decyzji lub zażaleniem na postanowienie wraz z oceną zarzutów w celu ich przekazania do rozpatrzenia przez organ II instancji,
 • wprowadzanie do systemu POLTAX danych z decyzji wymiarowych, tworzenie rejestrów przypisów – odpisów dla decyzji i je zatwierdza w wymiarze w celu dostarczenia danych umożliwiających szybką realizację zaległości podatkowych lub dokonanie zwrotu nadpłat.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca stałej aktualizacji wiedzy ze względu na zmieniające się warunki prawne wynikające z częstych nowelizacji przepisów,
  – bezpośredni lub telefoniczny kontakt z pracownikami lub klientem zewnętrznym,
  – praca wymagająca posiadania umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności organizacyjnych,
  – często występująca presja czasu przy wykonywaniu zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  26-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
  al. Niepodległości 5
  88-100 Inowrocław
  z dopiskiem „oferta pracy PP II”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 587 61 63 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl