Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Referacie Analiz i Planowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul.Dr E.Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Pierwszy Urząd Skarbowy
  ul.Fordońska 77
  85-950 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych, w celu ustalenia powstania obowiązku podatkowego oraz zobowiązania podatkowego, w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł dochodu,
 • weryfikowanie oświadczeń majątkowych w celu ustalenia ich rzetelności,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji wynikających z pism resortowych oraz przepisów prawa w celu wykonania obowiązków sprawozdawczych nałożonych na organ podatkowy,
 • analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego w celu ustalenia metod ich przeciwdziałania i monitorowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  stanowisko usytuowane na IX piętrze budynku,
  budynek nie w pełni przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych, stosunkowo niewielkie windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego,
  • znajomość Ordynacji podatkowej,
  • zdolności analityczne,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • komunikatywność,
 • znajomość obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy urzędu skarbowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  07-12-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Pierwszy Urząd Skarbowy
  ul. Fordońska 77
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy AP (1)”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 56 17 802 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl