Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Pierwszym Oddziale Podatku od Towarów i Usług

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Izba Skarbowa
  ul. Dr. E. Warmińskiego 18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach odwołań i zażaleń wydawanych przez organy pierwszej instancji w zakresie podatku od towarów i usług,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie objętym zakresem działania Oddziału,
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć dotyczących podań o zmianę lub uchylenie decyzji w trybach nadzwyczajnych,
 • ewidencjonowanie prowadzonych spraw, sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca umiejętności analizowania, dokładności i rzetelności,
  – częsty kontakt telefoniczny z klientem zewnętrznym,
  – występująca presja czasu przy wykonywaniu zadań,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek bez windy, nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące, administracyjne, ekonmiczne,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów materialnego prawa podatkowego i procedury podatkowej,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomizne lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie prawa podatkowego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata,

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy PT1”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2.061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100. Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod Nr telefony 52 58 56 120 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl