Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Referacie Obsługi Bieżącej – OBI-1

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
  ul. Tadeusza Rejtana 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa interesantów poprzez udzielanie informacji ustnych w zakresie przepisów ustaw podatkowych oraz ordynacji podatkowej w celu wskazania podstawowych przepisów prawa podatkowego w zakresie prawidłowego wywiązywania się przez podatników z ustawowych obowiązków,
 • prowadzenie pod nadzorem przełożonego uproszczonych postępowań wyjaśniających oraz analitycznych i związanej z nimi dokumentacji w celu prawidłowego i terminowego wystawienia zaświadczeń dla podatników,
 • dokonywanie wstępnej merytorycznej i formalnej oceny przyjmowanych deklaracji dokumentów oraz rejestrowanie/wprowadzanie określonych rodzajów dokumentów do systemów informatycznych w celu ich ewidencji i dalszego załatwienia,
 • przygotowywanie projektów pism, wezwań i informacji do podatników w celu załatwiania indywidualnej sprawy,
 • kompletowanie dokumentacji związanej z kasami fiskalnymi, weryfikowanie złożonych dokumentów, nadawanie numerów ewidencyjnych kasom rejestrującym, uczestniczenie w czynnościach związanych z dokonywaniem odczytów kas fiskalnych w celu realizacji przepisów prwnych dotyczących kas rejestrujących,
 • obsługiwanie aplikacji wykorzystywanej w pracy komórki zgodnie z przyznanymi uprawnieniami w celu utworzenia bazy danych, zapewnianie jej kompletności i aktualności,
 • prowadzenie rejestru spraw w celu dostarczenia aktualnej informacji o podmiotach i sprawach oraz dokonywanie archiwizacji dokumentów i spraw zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa zakładowego,
 • sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów podatkowych w celu wdrożenia postępowania zmierzającego do nałożenia kary na podstawie przepisów kodeksu karngo skarbowego,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca posiadania umiejętności interpersonalnych,
  – stały bezpośredni lub telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym – podatnikami,
  – praca wymagająca posiadania umiejętności pracy w zespole,
  – stres związany z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
  – obsługa i analiza dużej ilości podatników/dokumentów w krótkim czasie, pracy pod znaczną presją obsługiwanych podatników

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek z windą, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność obsługi klienta, w tym klienta trudnego, asertywność,
  • dobra organizacja pracy i systematyczność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność, zdolność argumentowania, umiejętność przekonywnia,
  • zdolność szybkiego uczenia się,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych stosowanych w organach podatkowych: POLTAX, Kontrola, Biblioteka Akt, Ewidencje, SPED,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Doświadczenie: od 0,5-1,5 roku pracy w administracji lub w pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  11-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy III US Bydgoszcz OBI-1”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 220,50 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,185. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 120 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl