Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Oddziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych do Spraw Interpretacji Indywidualnych i Ogólnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
  ul. Św. Jakuba 20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków dotyczących interpretacji ogólnej w przypadku braku konieczności wydania interpretacji ogólnej;
 • opracowywanie wystąpień do organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej z żądaniem przekazania akt w celu merytorycznego procedowania z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej;
 • przygotowywanie i przekazywanie do Ministerstwa Finansów akt sprawy związanej z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej w przypadku zaistnienia konieczności jej wydania;
 • przekazywanie do Ministerstwa Finansów zażaleń na postanowienia o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, wydanych w I instancji, wraz z ustosunkowaniem się do zarzutów zawartych w zażaleniu;
 • opracowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek zainteresowanego;
 • opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa w celu ponownej weryfikacji udzielonej interpretacji;
 • opracowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez wnioskodawcę na wydane indywidualne interpretacje w celu obrony zaskarżonego rozstrzygnięcia;
 • przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w zakresie spornych zagadnień dotyczących danego podatku w celu uzyskania jednolitego stanowiska dla wszystkich Biur KIP;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca stałej aktualizacji wiedzy ze względu na zmieniające się warunki prawne wynikające z częstych nowelizacji przepisów;
  – praca wymagająca umiejętności prostego i precyzyjnego wypowiadania się na piśmie;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie;
  – budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące, administracyjne lub ekonomiczne;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego materialnego oraz Ordynacji podatkowej;
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie prawa podatkowego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata;

Termin składania dokumentów:

  18-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  ul. Św. Jakuba 20
  87-100 Toruń
  z dopiskiem „oferta pracy ITPB4”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2.061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod Nr telefonu 52 58 56 120 lub pisząc na adres e-mail: IS@kp.mofnet.gov.pl