Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Dziale Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  85-950 Bydgoszcz
  ul. Dr .E. Warmińskiego 18

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu
  87-100 Toruń
  ul. Mazowiecka 63

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach orzekania o odpowiedzialności podatkowej płatników, osób trzecich oraz wspólników spółek cywilnych i osobowych prawa handlowego,
 • prowadzenie postepowań na wniosek podatnika o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań,
 • prowadzenie postepowań w zakresie zabezpieczeń zobowiązań podatkowych,przygotowanie projektów decyzji o zabezpieczeniu zobowiązań czy postanowień o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, dokonywanie wpisów i wykreśleń zastawów skarbowych, sporządzanie wniosków o wpis do hipoteki przymusowej i wykreśleń,
 • analiza zobowiązań wobec których upłynął pięcioletni termin przedawnienia, przygotowanie kart przedawnień oraz sporządzanie informacji o terminie przedawnienia,
 • analiza zapisów w systemach informatycznych dotycząca majątku zobowiązanego po umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy,
  – kontakt z klientem zewnętrznym,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego(komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  -budynek nie przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych,
  -urząd posiada windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne,administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Ordynacji podatkowej i prawa podatkowego oraz umiejetność ich stosowania w praktyce,
  • umiejetność analitycznego myślenia,
  • odporność na stres,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje, uprawnienia i umiejetności kandydata

Termin składania dokumentów:

  24-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Mazowiecka 63
  87-100 Toruń
  z dopiskiem” oferta pracy SW”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto- przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 56 6647730 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl