Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Wydziela Konsultantów w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
  ul. Św. Jakuba 20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie odpowiedzi na zapytania zainteresowanych kierowane drogą telefoniczną oraz e-mailową w celu pomocy podatnikom w rzetelnym rozliczaniu się z budżetem państwa,
 • monitorowanie wydanych indywidualnych interpretacji w celu wukorzystania w trakcie udzielania informacji telefonicznej, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej,
 • opracowywanie i aktualizacja kart Poradnika Pytań i Odpowiedzi w celu wykorzystania w trakcie udzielania inforamcji telefonicznej, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej,
 • przygotowywanie materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych w celu utrwalenia wiedzy merytorycznej,
 • sygnalizowanie rozbieżności interpretacyjnych w zakresie udzielanych odpowiedzi i zgłaszanie ich przełożonemu w celu ujednolicenia stanowiska,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – telefoniczna obsługa klienta zewnętrznego – wytężona eksploatacja głosu i słuchu,
  – stały bezpośredni kontakt telefoniczny z klientem zewnętrznym,
  – dyżury popołudniowe,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – praca w ciągłym hałasie utrudniającym koncentrację,
  – budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólne, ekonomiczne lub administracyjne,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiazujących przepisów prawa podatkowego, materialnego oraz Ordynacji podatkowej,
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie prawa podatkowego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potweirdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata,

Termin składania dokumentów:

  29-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
  ul. Św. Jakuba 20
  87-100 Toruń
  z dopiskiem „oferta pracy ITK”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2.061,22 zł brutt – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod Nr telefonu 52 58 56 120 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl