Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
  ul. Tadeusza Rejtana 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odbieranie uporządkowanej dokumentacji zwiazanej z nadaniem NIP i aktualizacją danych rejestracyjnych podatników i płatników ze stanowisk ds. ewidencji podatników i płatników w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji pracownikom urzędu w celu realizacji zadań przez poszczególne komórki urzędu,
 • udzielanie informacji o zasadach dokonywania zgłoszeń NIP oraz aktualizacji danych rejestracyjnych w celu właściwego wywiązania się przez podatników i płatników z obowiązków ewidencyjnych,
 • przyjmowanie oraz wstępna weryfikacja formalna dokumentacji rejestracyjnych i identyfikacyjnych w celu zaewidencjonowania podatnika w bazie POLTAX.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w trudnych warunkach (duże zapylenie pomieszczeń piwnicznych),
  – stres związany z obsługą klientów – podatników,
  – praca wymagająca posiadania umiejętności pracy w zespole,
  – wysiłek fizyczny związany z archiwizacją dokumentów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek z windą, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób iepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętności interpersonalne: otwarty stosunek do podatnika, umiejętność argumentowania i przekonywania do danego stanowiska w sprawie,
  • znajomość ustaw: NIP, VAT, Ordynacja podatkowa, o swobodzie działalności gospodarczej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
 • przeszkolenie w zakresie prowadzenia archiwów zakładowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  11-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy III US Bydgoszcz – OBII”

Inne informacje:

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 220,50 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,185. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 120 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl