Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Referacie Postępowań Podatkowych w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • ul. Tadeusza Rejtana 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych w tym: przygotowywanie projektów pism, postanowień, decyzji oraz odwołań, przeprowadzenie dowodów np. w postaci przesłuchań świadków i oględzin w celu prawidłowego określenia/ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie czynności sprawdzających oraz analitycznych w zakresie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w celu oceny ich zasadności,
 • analiza merytoryczna i formalna prawidłowości korekt zeznań i deklaracji składanych przez podatników w następstwie przeprowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych w celu oceny ich prawidłowości,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności spadkobierców, a także odpowiedzialności wspólników spółek cywilnych i osobowych spółek prawa handlowego w celu podjęcia orzeczenia w tym zakresie,
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w celu dokonania zwrotu z tego tytułu,
 • ustalanie przesłanek uzasadniających przeprowadzenie kontroli w celu sprawdzenia zasadności złożonych wniosków o stwierdzenie nadpłaty i sporządzanie wniosków o przeprowadzenie kontroli podatkowej lub skarbowej,
 • współpraca z innymi komórkami urzędu, organami kontroli, terenowymi organami administracji rządowej, organami ścigania, bankami i innymi instytucjami w celu przekazania, uzyskania i wymiany niezbędnych informacji,
 • obsługa aplikacji wykorzystywanych w pracy komórki zgodnie z przyznanymi uprawnieniami w celu utworzenia bazy danych, zapewnienia jej kompletności i aktualności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca dobrej znajomości przepisów prawa proceduralnego,
  – praca wymagająca bieżącej aktualizacji posiadanej wiedzy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek z windą, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: POLTAX, KONTROLA, BIBLIOTEKA AKT
 • podstawowa znajomość przepisów prawa proceduralnego i materialnego
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • asertywność oraz umiejętność argumentowania i przekonywania,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność, dokładność,
 • zdolność szybkiego uczenia się

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  04-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Dr.E.Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy Trzeci US w Bydgoszczy -PP2”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
  Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 203 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl